Program

Dag 1
14 Nov 2017
Dag 2
15 Nov 2017
Dag 3
16 Nov 2017

1.Vad gör SKL för att stödja digitaliseringen i kommuner, landsting och regioner?

Offentlig sektor behöver bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för en enklare vardag för invånarna och för en mer effektiv verksamhet. Det är bakgrunden till att SKL har förvärvat Inera AB som ett led i att kraftsamla de nationella resurserna för stöd till kommuner, landsting och regioner. Redan idag tillhandahåller Inera flera samhällsviktiga tjänster och nu ska verksamheten breddas till fler områden. SKL Kommentus erbjuder kommuner och landsting stöd kring upphandling och ramavtal och även de kraftsamlar nu inom digitalisering. Allt för att välfärden ska dra nytta av digitaliseringen.

Johan Assarsson, vd Inera, Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd Kommentus och Gunilla Glasare, chef avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL.
Moderator: Åsa Zetterberg, sektionschef avdelningen för digitalisering SKL.

Gunilla Glasare

2.Hur kan färre sjukskrivna medarbetare bidra till att klara kompetensförsörjningen?

Hög sjukfrånvaro är negativ för både arbetstagare och arbetsgivare och påfrestande för hälso- och sjukvården då det tar tid och resurser för sjukvårdande insatser. SKL har tillsammans med parterna inom kommun- och landstingssektorn tagit fram en avsiktsförklaring, där ett antal områden pekas ut som centrala för att nå målen med en låg och stabil sjukfrånvaro. Samverkan mellan hälso- och sjukvården är en nyckelfaktor för att stödja personer som är eller riskerar att bli sjukskrivna. Kan en sjukskrivnings-/rehabiliteringskoordinator i vården bidra till återgång i arbete för personer som är sjukskrivna?

Eva Thulin Skantze, arbetsmiljöstrateg och Anna Östbom, handläggare SKL, samt företroendevalda.
Moderator: Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef SKL.

3.Hur ska vården ledas?

Att som chef utveckla vården är en svår uppgift med många utmaningar. Kompetensförsörjningen både på kort och på lång sikt en avgörande fråga. Beslut om långsiktiga investeringar när det gäller digitalisering är en annan. Dessutom ska samspelet mellan chefstjänstemän och politiska ledare fungera. En effektiv styrning bygger ofta på ett gott samarbete mellan tjänstemän och politiker. Då gäller det att komma överens om hur vården ska ledas.

Catarina Dahlöf, regiondirektör Region Halland, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen och Iréne Svenonius (M), finanslandstingsråd Stockholms läns landsting.

4.Testa!

Samhällets utveckling är ett ständigt pågående experiment. Det traditionella arbetssättet inom offentlig sektor bygger på utredning, diskussion, beslut och genomförande – ofta storskaligt. Men hur kan vi bygga en kultur där man kontinuerligt tillämpar tester som en del i en lärande organisation? Vilken roll har politiken och hur gör vi det tillsammans med andra samhällsaktörer?

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting och Niklas Wahlberg, vd Lindholmen Science Park.
Moderator: Anna Lindström, Sveriges Kommuer och Landsting

5.Framtidens städer

Hur ser framtidens städer ut? Förmodligen inte som star wars-inspirerade platser där alla flyger runt i varsin farkost. Mer troligt är det städer som erbjuder en resurseffektiv infrastruktur och hållbar stadsutveckling med möjligheter och incitament att leva klimatsmart med ökad livskvalitet. När det nu byggs mer än på länge i Sverige finns möjligheterna att inte bara bygga för framtiden, utan att bygga framtiden. Men hur får vi det att hända? Hur ställer vi om för framtiden?`

Helén Eriksson-Elf, stadsdirektör Sundbybergs stad, Ingela Lindh, stadsdirektör Stockholms stad, Stig-Björn Ljunggren, statsvetare, Alexander Ståhle, doktor i stadsbyggnad KTH och Carina Lundberg Markow, chef ansvarsfullt ägande Folksam.

6.Trygg utskrivning från sjukhus, eller…?

Sjukhusavdelningar som stängs på grund av brist på personal, och platser på särskilt boende som minskar för varje år är idag inte ovanliga rubriker i dagstidningarna. Vi står nu också inför ett ökat demografiskt och ekonomiskt tryck. Samtidigt träder en ny lag ikraft den 1 januari 2018 som ställer krav på landsting och kommuner att komma överens om hur utskrivning från sjukhus ska se ut med målsättningen att öka kvalitén för sjuka äldre och samtidigt minska antalet onödiga sjukhusdygn. Kommer sjukvården och omsorgen att klara detta och göra så att den enskilda kan få en trygg hemgång?

Dag Larsson (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsdelegationen SKL, Ulrika Falk (S), ordförande kommunstyrelsen Norrtälje, Lars Liljedahl, socialchef Östersund, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen och Anna Nergårdh, regeringens nationella samordnare för den nära vården.
Moderator: Greger Bengtsson och Maj Rom, SKL.

7.Sjukvården mår inte bra

Hälso- och sjukvården i Sverige blir bättre. Allt fler överlever t ex hjärtinfarkt, diabetes och cancer. Men det finns även en annan sida av vården. Med stängda vårdplatser, långa väntetider och brist på kompetent personal. Detta och mycket sannat bidrar till att missnöjet hos patienter och anhöriga ökar. 2016 mottog IVO över 15 % fler klagomål. Vilka är då lösningarna? Finns det överhuvudtaget en samsyn bland vårdens aktörer hur man ska gå tillväga och vad som ska prioriteras för att vända den här utvecklingen?

Hans Karlsson, direktör för avdelningen för vård och omsorg på SKL, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska och Sofia Palmquist, vd för Capio S:t Görans Sjukhus.
Moderator: Hanne Kjöller, journalist och krönikör Expressen.

8.Offentlig företrädare eller vanlig medborgare – om bisysslor, jäv och etik inom kommuner, landsting och region

I ljuset av händelser av misstänkt korruption och olämpligt beteende inom flera myndigheter diskuteras frågan om ämbetsmanna- och politikerrollen. Var går gränsen mellan personligt, privat och offentligt? Och är det som är lagligt alltid lämpligt? Hur står det till med den moraliska kompassen bland företrädarna för det offentliga Sverige 2017?

Natali Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM), Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist och Cecilia Berglin, SKL samt företrädare från politik och förvaltning.

9.Styrningsmöjligheter i en ny kommunallag

I den nya kommunallag som träder i kraft den 1 januari 2018 finns flera nyheter som har betydelse för styrningen. Det handlar framförallt om möjligheten att stärka styrelsens ställning. Vilka politiska möjligheter och vilka risker ligger i en sådan stärkt ställning? Med den nya kommunallagen kommer också ett nytt krav på styrelsen att ta fram en instruktion för kommunchefen. Hur en sådan ska se ut är upp till varje styrelse att besluta. Vilka frågor är viktiga lyfta fram och hur kan arbetet följas upp?

Helena Linde, förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting och Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Kungsbacka kommun.

10.Komplexa samhällsfrågor kräver mångas engagemang

Politiker ställs allt oftare inför komplexa frågor där medborgarna visar en sviktande tillit till det demokratiska systemet. Den allt mer komplexa samhällsstrukturen kan ingen lösa själv utan hela samhället måste engageras för att hitta hållbara lösningar för den lokala utvecklingen. Det innebär både möjlighet till påverkan men också ansvarstagande för sin lokala miljö. SKL har under ett antal år arbetat fram en modell för medborgardialog i komplexa frågor som används i ett antal kommuner. Vi berättar om modellen och Linköpings kommun beskriver sitt arbete i stadsdelen Berga.

Helena Balthammar, borgmästare och Mikael Sanfridson, kommunalråd, Linköpings kommun, Martin Sande, Dialogues samt Lena Langlet och Nils Munthe, SKL, och boende i stadsdelen Berga.

11.Tillitsbaserad styrning

Sedan början av 1990-talet har begreppet New Public Management (NPM) kommit att bli synonymt med hur man styr och kontrollerar verksamheter inom den offentliga sektorn. Nu vill regeringen istället utveckla en tillitsbaserad styrning av det offentliga Sverige där syftet är att skapa större nytta och kvalitet för medborgarna. Vad innebär det för offentliganställda chefer och medarbetare? Efter den danska tillitsutredningen har Köpenhamns kommun infört tillitsbaserad styrning. Vilka är erfarenheterna och hur fungerar det i praktiken?

Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen och Tina Øllgaard Bentzen, Danmarks första PhD på tillitsbaserad styrning och forskare Roskilde Universitet.

12.Nytt förslag om ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända

Mottagandeutredningen ska lämna förslag om ett framtida mottagningssystemet för asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Förslagen ska ha ett helhetsperspektiv på mottagandet och berör statens styrmedel, ansvarsfördelning mellan kommuner och statliga aktörer, ersättningar till kommuner och landsting samt tidiga insatser till asylsökande. Utredningen presenterar sina förslag och överväganden. Vad innebär de för kommuner och landsting? Hur påverkas nyanlända barn och vuxna? Skapar de bättre möjligheter för integration?

Martin Olauzon, särskild utredare Mottagandeutredningen, samt representanter från kommuner, landsting och statliga aktörer.
Moderator: Per-Arne Andersson, direktör SKL.

13.Bostadsbristen hämmar utveckling

Dagens bostadssituation påverkar företags möjligheter att kunna rekrytera vilket hämmar utveckling och konkurrenskraft. Samtidigt har byggandet och planeringsprocesserna dominerats av ett fåtal stora bolag Hur kan fler aktörer få möjlighet att bygga? Vad finns det för vettiga alternativ? Svaret kan inte vara ett nytt miljonprogram. Hur kan vi skapa flexibla bostäder som människor har råd att bo i? Och hur bygger man blandat och spännande, och samtidigt hållbart?

Peter Eriksson, bostadsminister, Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson (L), Gunilla Glasare, chef avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL och Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.
Moderator: Helena Stålnert, journalist och f d Aktuellt-chef.

Gunilla Glasare

14.Få bättre koll på skolan

För att kunna fatta beslut om rätt insatser behöver huvudmännen kunskap om vad som fungerar och inte fungerar lokalt på sina skolor. En systematisk uppföljning och utvärdering skapar förutsättningar för långsiktig utveckling. Som politiker kan det dock vara en utmaning att möta den kombination av krav som finns på bättre uppföljning och analys av skolan samtidigt som man helst inte ska "peta i detaljer". Hur kan du som lokal politiker kan leda och styra utvecklingen av skolan genom en bra uppföljning och analys?

Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden och Anders Bergström, förvaltningschef, Skellefteå samt Maria Jarl, lektor i utbildningsvetenskap och Klas Andersson, lektor i pedagogik, Göteborgs universitet.
Moderator: Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL.

15.Utmaningar med skolor i utanförskapsområden

Svensk skolas största utmaning är ojämlikheten menar många bedömare. Skolsegregationen har skapat skolor i utanförskapsområden med utmaningar som låga studieresultat, stort flöde av nyanlända elever och brister i det kompensatoriska uppdraget.  Går det att bryta sig ur den negativa spiralen? Hur utvecklar man och förbättrar skolan trots dessa förutsättningar?
Vi har samlat forskare och experter från akademin och fältet för att utmana bilden av den segregerade skolan som ett hopplöst fall.

Mats Widigson, Center för Skolutveckling Göteborg, Pirjo Lahdenperä, professor Mälardalens högskola och Hamid Zafar, rektor Sjumilaskolan Göteborg.
Moderator: Aleksandra Boscanin, ledarskribent GP.

16.En trygg valrörelse

Vad bidrar till trygga förtroendevalda som vill finnas med i det demokratiska samtalet även när det blåser? Vilka aktiviteter genomför de kommuner och landsting som arbetar systematiskt för att förebygga och trygga sina politiker inför valet 2018. Hat och hot mot förtroendevalda ökar och det leder ibland till att människor avstår från att ta politiska uppdrag. De censurerar sig själva och att de undviker vissa frågor vilket det undergräver vårt demokratiska system.

Marina Isaksson (S), KFO och Michael Björklund, säkerhetssamordnare, Filipstads kommun samt Susanne Eriksson, politisk stabschef (S) och Engla Bertolino, säkerhetssamordnare, Uppsala kommun.
Moderator: Anna Lindström, SKL.

17.Sverigestudien 2017 – vilka värderingar präglar ”Det nya Sverige”?

Mycket har hänt i Sverige de senaste åren – både vad gäller politiska och samhälleliga förändringar. Hur har omvandlingen av samhället påverkat våra värderingar och vilka värderingar präglar idag våra arbetsplatser, kommuner och vår nation? Hur ser vår önskade framtid ut och vad behöver göras i landets kommuner för att nå dit? Sverigestudien är en årlig kartläggning av värderingar med syftet att skapa en bred och inkluderande dialog om klimatet som präglar vår samtid.

Christine Feuk, projektledare SKL, Peter Grönberg, Senior VP AB Volvo, Lotta Lundberg, chef för Näringslivssamarbeten & Fundraising Fryshuset, Helena Stenberg, KSO Piteå kommun och Sandra Zätterström, Preera.
Moderator: Sara Farnebo, vd Preera.

18.På väg mot MR-kommuner och MR-regioner?

Våren 2017 tog SKL beslut om en plattform för mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Plattformen, som utgår ifrån det internationella konceptet ”Human Rights City”, är tänkt att fungera som ett utvecklingsverktyg åt kommuner, landsting och regioner som vill bedriva ett mer systematiskt MR-arbete. Hur kan plattformen användas och hur har de kommuner, landsting och regioner som vill utgå ifrån plattformen tänkt och gjort?

Elin Gustafsson, kommunalråd Lunds kommun, Ingela Hagström, avdelningschef social hållbarhet Uppsala kommun och Morten Kjaerum, direktör Raoul Wallenberg institutet i Lund.

19.Hoten från våldsbejakande extremister

Sverige kan nu också räkna sig till de länder som har drabbats av terrorattentat. Arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund. Hur allvarligt är problemet med våldsbejakande extremism? Hur hindrar vi radikalisering av ungdomar i förortsmiljöer?

Magnus Norell, terroristforskare och författare, Pierre Durrani, religionshistoriker och Yassin Ekdahl, kommittésekreterare Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.
Moderator: Lotta Gröning, journalist Expressen.

20.Samhällsförändringar och hur de påverkar uppdraget som politisk ledare

Vilka förändringar i samhället kommer att påverka kommuner, regioner och landsting i framtiden? Hur kommer dessa att påverka uppdraget att styra och leda och att värna demokratin för toppolitiker? Utmaningar vi ser idag är t ex helhetsansvaret som innebär målkonflikter, komplexiteten, förväntningar på att kunna lösa allt. Hur kan vi förbereda oss för att möta framtiden? Välkommen på spaning om framtiden med fokus på det politiska ledarskapet.

Anders Ekholm, vice vd Institutet för Framtidsstudier, Maria Stenberg (S), LSO Norrbotten, Madelaine Jakobsson (C), KSO Nordmaling och Kristina Edlund (S), KSO Linköping samt toppolitiker från SKL:s Referensgrupp om politiskt ledarskap.
Moderator; Lena Lindgren, projektledare för politiskt ledarskap SKL.

21.Samverkan ger bättre flyktingar bättre start

Storstad och landsbygd innebär olika förutsättningar, men Göteborg och Åre har båda mött flyktingmottagandets utmaningar genom samverkan. Göteborg har genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP) skapat en helhetslösning för ensamkommande. I samarbete med den idéburna sektorn erbjuds boende, omsorg och extra insatser för att möta de ungas behov. I Åre har 85 procent av de nyanlända sysselsättning och många väljer att stanna i kommunen. Tidig validering, samarbete mellan offentliga och ideella aktörer samt tät uppföljning har visat sig vara en framgångsrik arbetsmodell.

Martin Söderström, tillväxtchef Åre kommun och Sofia Hendriksen, enhetschef Social resursförvaltning Göteborgs Stad.

22.Hur kan vi jämföra och ranka hälso- och sjukvårdens kvalitet för landsting och vårdgivare?

Det finns nu allt bättre tillgång på data om hälso-och sjukvårdens kvalitet. Det mesta publiceras öppet på hemsidor och i rapporter och används både i den offentliga debatten, i medierapportering och vid olika rankingar av hälso-och sjukvårdens kvalitet. Men vad kan vi egentligen säga om ett landsting, ett sjukhus eller en vårdcentrals kvalitet? Om Dagens Medicins sjukhusranking, kvalitetsindex för hjärtinfarktvård och jämförelser av diabetesvårdens kvalitet.

Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, Soffia Gudbjörnsdottir, Nationella Diabetesregistret och Tomas Jernberg, kvalitetsregistret Swedeheart.

23.Upphandla innovation och mervärde

Låt din upphandling nå sin fulla potential! Lås inte in leverantören i en teknisk beskrivning av befintliga förhållanden, utan var öppen för och stimulera leverantörens förmågor att utveckla leveransen. Detta kommer dig till nytta genom nya smarta och kostnadseffektiva leveranser som du inte kunnat föreställa dig. När du ändå är på gång - använd upphandlingen för att uppnå organisationens övergripande mål. Låt upphandlingen bidra till att uppnå hållbarhetsmålen. Endast din fantasi - och proportionalitetsprincipen - utgör den yttre gränsen för vad du kan uppnå!

Katarina Appelqvist, enhetschef Upphandling Räddningstjänsten Storgöteborg och Sophie Edler Hongelin, Trafikutredare Göteborgs Stad.
Moderator: Karin Peedu, upphandlingsstrateg Sveriges Kommuner och Landsting.

24.Enkel felanmälan med appens hjälp

Med teknikens hjälp får Helsingborg och Göteborg snabbt och enkelt del av medborgarnas synpunkter och förslag till förbättringar av den offentliga miljön. Ett bättre Helsingborg är en app och en e-tjänst där medborgarna kan rapportera var och varför något behöver ses över. Alla aktiva ärenden finns dessutom tillgängliga för alla på helsingborg.se. I Göteborg finns en app där man enkelt och direkt på plats med hjälp av geotaggning, foto och text kan anmäla enkelt avhjälpta hinder. Tack vare öppen källkod kan vem som helst vidareutveckla appen, som fått pris av EU.

Björn Lahti, projektledare Smarta Helsingborg, Helsingborgs stad och Andreas Johansen, utvecklingsledare för tillgänglighet och användbarhet Fastighetskontoret Göteborgs stad.
Moderator: Anders Nordh, SKL.